காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு

அரசனைக் கொல்லும் அற்ப மனிதர்கள்