பைத்தியத்தை வரையறுக்க ஓர் புனைவு

தகவல்களில் ஒளியும் வாழ்க்கை

புதுமைப்பித்தனின் சமகாலத் தேவை!