புதுமைப்பித்தனின் அகலிகை

நட்ராஜ் மகராஜ் - உரை

நட்ராஜ் மகராஜ்

வேரின்றி அமையும் உலகு