ஆங்கிலோ-இந்தியர்களின் வரலாறு : இன அழிப்பின் சாட்சியம்

நாடகங்களுக்கான அறிமுகம்

பொறாமைக் கொள்ள வைக்கும் எழுத்தாளர்

தேநீர் சொல்லும் வாழ்க்கை

2017 இன் வாச்சியம்

'சிறு'கதையாடிகள் - அத்தியாயம் 4