என் முதல் நேர்காணல்

'சிறு'கதையாடிகள் - இரண்டாம் அத்தியாயம்

அகச்சீற்றங்களின் அழகியல்

எம்.கோபாலகிருஷ்ணனுடன் ஒரு உரையாடல்

உதிரிகளின் நாடகம் - காலச்சுவடு