'சிறு'கதையாடிகள்

புலிக்கலைஞன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் - ஓலைச்சுவடி