அசோகமித்திரனின் தண்ணீர்

உரையாடலற்ற கடைசி சந்திப்பு

அபத்தத்திற்கும் நம்பிக்கைக்கும் இடையில் ஊடாடும் கதைசொல்லி