பிம்பங்களுடன் போராடும் மனிதர்கள்

சரீரம் கொள்ளும் பாவனைகள்