காமத்தை கடக்க முனையும் நவீன சிறுகதைகள்

மரணத்தின் மெல்லிய சரடு