வணிகப் பொருளாகும் காடுகள்

முதலில்லாத காமமும் முடிவில்லாத காதலும்

ஏறவைக்கும் வீழ்ச்சிகள்

அவன் என்னை குடையால் அடித்துக்கொண்டேயிருக்கிறான்

குழப்பமான யதார்த்தவாதி