பழுது : இயந்திரத்தின் ஒரு அங்கம்

புனைவின் ஆடி விஷ்ணுபுரம்

எழுத்தாளனின் பசி

இயற்கையுடனான பிள்ளைப்பிராயம்