நினைவோடையின் metafictional வடிவம்

அகதி மனத்தின் சிறுவரலாறு

சென்னை புத்தக திருவிழா

மௌனம் சொல்லும் கதைகள்

அகவன்மங்களின் வார்த்தை உருவம்