சொல் ஒரு அடையாளம்

சரமாகோவின் சிலுவை

அனல் தணியா முத்தங்கள்

இதிகாசத்தின் SATYRIASIS

சொல்லாடும் கதையாடல்

சுந்தாப்பாட்டியும் இன்னபிற கதைகளும்

INTERSTELLAR - 2014

GONE GIRL - 2014