சிக்கிய பொக்கிஷம்

ஊமையாகும் ஓவியமொழி

யுத்தத்தினூடே யுரானித்தா. . .