தர்மம் ஒரு Paradox

வனநீலியின் வதனவேட்கை

நிலவியல் நாவல்

கடமை பொறுப்பு குஜிலிகும்பா

Memories of Underdevelopment - 1968

The Wolf of Wall Street - 2013

பாதசாரி

சாத்தானின் உருவம்