நினைவுகளின் வழியே ஒரு கதைசொல்லி

Pleasure of the words

மர்மமாய் ஒரு மர்மநாவல்

தற்கொலைக்கு காரணம் சொல்

வாசகனுக்கான பிரதி

ஒரு நாவலை கண் வாசிக்கின்றது

மௌனம் – எதிரிக்கென உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதம்

Road to Perdition - 2002

யாமாமாநீ யாமாமா

ஒரு குடும்பத்தின் கதை

அஞ்ஞாதவாசத்தின் ஆரம்ப நாட்கள்