மலைகள் இதழில். . .

உடல் அரசியலாகிறது

தொகிமொலாவின் வரலாறு

சொல் வேறு அர்த்தம் வேறு

புத்தர் என்பதன் அர்த்தம் என்ன ?

Defiance - 2008

மர்ம இலக்கியம்

பணமென்னும் பேய்

கோபிகிருஷ்ணன் (2)

கோபிகிருஷ்ணன் (1)

2013 இல் இப்படியும் இருக்கிறது. . .