துச்சமா(க்)கும் மனிதர்கள்

பிருஹன்னளை - இண்டலெக்சுவல் முகமூடி

amador - 2010

என் அழகான ராட்சசியே. . .