தமிழகம் என்னை பயமுறுத்துகிறது

நள்ளிரவில் சுயமுன்னேற்ற கந்தர்வர்கள்

எப்படி எழுதாமல் இருப்பது ?

சிதைக்கப்படும் “நான்”

விஸ்வரூபம் - தமிழகத்தின் அவலரூபம்

ஆசையே அலைபோலே. . .

Perfume: The Story of a Murderer - 2006

Les Misérables - 2012

என் தேவையை யாரறிவார். . .

எக்ஸைலும் கறுப்பு அன்னமும்

வாசிக்காமல் விமர்சனம் செய்யாதே!

Black Swan - 2010

இசையில் ஒரு நாள்