தனிமை - இரவு - காதல்

Run Lola Run - 1998

கவிதை - புரிதல் - சிருஷ்டி

சார்த்தரை வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன்

Gloomy Sunday - 1999

jab tak hai jaan(hindi) - 2012

நினைவுப் பட்டாசு