சூடான விவாதம்

சிறிது நாட்களுக்கு முன் பேஸ்புக்கில் நான் கண்ட சூடான விவாதம். ஆத்திகம் என்பது கட்டமைத்தலும் நாத்திகம் என்பது கட்டுடைத்தலையும் சார்ந்ததே என்பது என் எழுத்துகளில் நான் தொனிக்க விரும்பும் விஷயம். இந்த structuralism என்னும் தத்துவத்தின் யுத்தமே காலங்காலமாக இவ்வுலகத்தினை ஆண்டு வருகிறது. இக்காலத்தில் அதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டே பின் வரும் விவாதம். முழு விவாதத்தின் சிறு கிளையே பின் வருவது.


TAKE TIME TO READ. It's worth reading it. Trust me :)Professor : You are a Christian, aren’t you, son ?

Student : Yes, sir.

Professor: So, you believe in GOD ?

Student : Absolutely, sir.

Professor : Is GOD good ?

Student : Sure.

Professor: Is GOD all powerful ?

Student : Yes.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn’t. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Professor: You can’t answer, can you ? Let’s start again, young fella. Is GOD good?

Student : Yes.

Professor: Is satan good ?

Student : No.

Professor: Where does satan come from ?

Student : From … GOD …

Professor: That’s right. Tell me son, is there evil in this world?

Student : Yes.

Professor: Evil is everywhere, isn’t it ? And GOD did make everything. Correct?

Student : Yes.

Professor: So who created evil ?

(Student did not answer.)

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don’t they?

Student : Yes, sir.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

Student : No, sir.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

Student : No , sir.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

Student : No, sir. I’m afraid I haven’t.

Professor: Yet you still believe in Him?

Student : Yes.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn’t exist. What do you say to that, son?

Student : Nothing. I only have my faith.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Professor: Yes.

Student : And is there such a thing as cold?

Professor: Yes.

Student : No, sir. There isn’t.

(The lecture theater became very quiet with this turn of events.)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don’t have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can’t go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Professor: Yes. What is night if there isn’t darkness?

Student : You’re wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn’t it? In reality, darkness isn’t. If it is, well you would be able to make darkness darker, wouldn’t you?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can’t even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor’s brain?

(The class broke out into laughter. )

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor’s brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Professor: I guess you’ll have to take them on faith, son.

Student : That is it sir … Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

P.S.

I believe you have enjoyed the conversation. And if so, you’ll probably want your friends / colleagues to enjoy the same, won’t you?

Forward this to increase their knowledge … or FAITH.

By the way, that student was EINSTEIN.

We have a device using which we can measure light.
can anybody show the absense or
presence of GOD?

Principle of duality?
... If anyone kills anybody what do you think he is good
person or bad person? then according to you a person is
nor good nor bad hes is just a person, whatever he did.
So according to you GOD is Just GOD even if he create
satan or let die a person who pray him everyday. Is it fair?

anthropology and geneology can prove that humans were
evolved from apes. can anybody explain how GOD
evolved?

Is it sensible that he is einsteine hence he can not make
mistakes?

I am not opposing einstein, my point is that we should
logically think over somthing rather than taking desicions
based on emotions. Emotion can do more harm if not
controlled. A good person can kill someone in the rage of
anger. It is not bad to have faith but it is not good to have
faith that prevents logical thinking.

By the way same story is repeated by several times by the
name other persons like Einstein/Evangelical
Christian/Muslim scholar. Just type atheist teacher in
google.com and see by your own eyes. Real thought of
einstein about GOD is this.

Einstein once wrote a letter to the philosopher Erich
Gutkind:
"The word god is for me nothing more than the expression
and product of human weaknesses, the Bible a collection
of honourable, but still primitive legends which are
nevertheless pretty childish. No interpretation no matter
how subtle can (for me) change this."

You can verify it by your reasoning.

Share this:

CONVERSATION