அவன் - இவன்

அந்தணனும் அக்கார அடிசலும்

ஒன்பதாவது திசை

ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களும் கலாச்சாரமும்