ஏவாளான காந்தியின் கதை

சீனக் கதைகள்

உடல் பேசும் கதைகள்

பைத்தியத்தை வரையறுக்க ஓர் புனைவு

தகவல்களில் ஒளியும் வாழ்க்கை

புதுமைப்பித்தனின் சமகாலத் தேவை!

அகத்தீமைகளின் நாடகம்

காலத்தின் நிழல்

புதுமைப்பித்தனின் அகலிகை

நட்ராஜ் மகராஜ் - உரை

நட்ராஜ் மகராஜ்

வேரின்றி அமையும் உலகு