அன்புள்ள வாசகர்களே,
                                                 எனக்கு எழுதுவது என்பது பிடித்தமான விஷயம்.எனக்குள் இருக்கும் தனிமை என்னும் வியாதியினை எழுத்து என்னும் மருந்தினை வைத்து தான் ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன்.இதில் என்னுடைய எழுத்தினை பிரபல படத்த வேண்டும்,அஃதாவது அனைவரும் என் எழுத்தினை நுகர வேண்டும் என ஆசை கொண்டு தான் இதனை ஆரம்பித்துள்ளேன்.இனி சிறிது சிறிதாக என் உரையாடல்கள் உங்களுடன் தொடரும்...

SEND YOUR COMMENTS: krishik10@gmail.com

Share this:

CONVERSATION