வாழ்வைக் குடைந்து வாழ்பவர்கள்

காணாமல்போனவர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு நூலிற்கு எழுத்தாளர் தேவிபாரதி நல்கிய முன்னுரை

2018 இன் வாச்சியம்

ஓர் புதிய கல்வி

வாசகசாலை இணைய இதழில் இரண்டு படைப்புகள்

கிராம அரசியலுக்கான அறிமுகம்