அரசனைக் கொல்லும் அற்ப மனிதர்கள்

பயணம் தரும் பாடம்

பிரயாணத்தில் சிறு உரையாடல்

அடையாளங்களைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் கதைகள்

எளிய மனிதர்களின் புன்னகை

வாழ்வைக் குடைந்து வாழ்பவர்கள்