ஒழுங்கின்மையின் நிழல்

மதிமுகம் தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

ஒளிந்துகொண்டிருக்கும் மானுடம்

கதைகளுக்குள் ஒரு குடும்பம்

காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு