புனைவாகும் காந்தியும் காந்தியக் கதாபாத்திரங்களும்

போர்ஹெஸ் - காலத்தின் செயல்பாடு

இது தான் என் பெயர்

உலகம் விநோதமானவர்களின் கூடாரம்

ஆங்கிலோ-இந்தியர்களின் வரலாறு : இன அழிப்பின் சாட்சியம்

நாடகங்களுக்கான அறிமுகம்