'சிறு'கதையாடிகள் - அத்தியாயம் 4

சூதன் – காலத்தின் குறியீடு

பசித்த மானிடம் பற்றிய உரையாடல்

கடந்தகாலக் கறைகளை நீக்க முனையும் கதைகள்

சத்தியாகிரகம்

தேவிபாரதியின் குறுநாவல்கள் : உதிரிகளின் நாடகம்