பசித்த மானிடம் பற்றிய உரையாடல்

கடந்தகாலக் கறைகளை நீக்க முனையும் கதைகள்

சத்தியாகிரகம்

தேவிபாரதியின் குறுநாவல்கள் : உதிரிகளின் நாடகம்

'சிறு'கதையாடிகள் - மூன்றாம் அத்தியாயம்

வார்த்தைகளால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஊரின் கதைகள்