அன்பி லதனை அறம்!

நீலகண்டப் பறவையைத் தேடி - உரை

நீலகண்டப் பறவையைத் தேடி

புனைவாகும் காந்தியும் காந்தியக் கதாபாத்திரங்களும்

போர்ஹெஸ் - காலத்தின் செயல்பாடு

இது தான் என் பெயர்